Rugstreeppad
Zeggekorfslak, rugstreeppad en dwergvleermuis deze en andere diersoorten hebben de afgelopen jaren van zich doen spreken bij (voorgenomen) ingrepen in de ruimtelijke ordening. Projecten werden stilgelegd, aangepast of zelfs geannuleerd. Veel particulieren, bedrijven en instanties worstelen met de Europese en nationale natuurwet- en regelgeving. Beschermde planten en dieren lijken te pas en te onpas op te kunnen duiken.

Een goede voorbereiding kan vaak veel misverstanden en tijdverlies voorkomen. Door vroegtijdig rekening te houden met natuurwaarden en die kennis in de planvoorbereiding mee te nemen, kan voorkomen worden dat later problemen ontstaan. Economie en ecologie kunnen gezamenlijk optrekken en elkaar versterken.

Hertenjong
020 ecologisch advies ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven bij de voorbereiding van projecten. Dat doen wij door kennis in te brengen en advies te geven op het gebied van ecologie en natuurwet- en regelgeving. 020 ecologisch advies geeft u een advies over het al of niet voorkomen van beschermde soorten op uw projectlocatie. Beschikbare of te verwerven soortkennis koppelen wij aan de wettelijke verplichtingen voortkomend uit Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

 

020 ecologisch advies ruimtelijke ordening ordeningsplannen natuurbescherming natuurbeschermingswetten habitatrichtlijn vogelrichtlijn rode lijst europese nationale soortbeschermingsregels beschermde soorten inrichtingsplannen bouwplannen beheersplannen beschermde soorten projectlocatie flora- en faunawet Flora- & Faunawet ECO-scan ruimtelijke kwaliteit gemeenten projectontwikkelaars natuurorganisaties ecologie biodiversiteit planbeoordeling natuurtoets natuurexpert natuurexpert natuur natuurwetgeving natuurwaarden planten dieren vogels vleermuizen gewijzigde Natuurbeschermingswet habitattoets passende beoordeling verslechteringstoets verstoringstoets